Iнститут морфологiї

 

Кафедра анатомiї людини
Кафедра патологiчної анатомiї з секцiйним курсом та судовою медициною
Кафедра гiстологiї та ембрiологiї
Кафедра медичної iнформатики
 
Iнститут медико-бiологiчних проблем
 
Кафедра медичної бiологiї
Кафедра мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї
Кафедра фiзiологiї
Кафедра соцiальної медицини, органiзацiї та економiки охорони здоров’я з медичною статистикою та iсторiєю медицини
Кафедра Медичної біоетики та деонтології
 
Iнститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iменi М.П. Скакуна
 
Кафедра медичної бiохiмiї
Кафедра фармакологiї з клiнiчною фармакологiєю
Кафедра загальної гiгiєни та екологiї
Iнститут моделювання та аналiзу патологiчних процесiв
 
Кафедра патологiчної фiзiологiї
Кафедра медицини катастроф та військової медицини
Кафедра медичної фізики та медичного обладнання
Кафедра філософії та суспільних дисциплін
Кафедра українознавства
Кафедра іноземних мов з медичною термінологією
Iнститут медсестринства
 
Кафедра клiнiчної iмунологiї, алергологiї та загального догляду за хворими
Клiнiчнi кафедри
 
Кафедра клiнiко-лабораторної дiагностики
Кафедра пропедевтики внутрiшньої медицини та фтизiатрiї
Кафедра внутрiшньої медицини №1
Кафедра функціональної діагностики та клінічної патофізіології
Кафедра внутрiшньої медицини №3
Кафедра iнфекцiйних хвороб з епiдемiологiєю, шкiрними та венеричними хворобами
Кафедра неврологiї, психiатрiї, наркологiї та медичної психологiї
Кафедра педiатрiї та дитячої хiрургiї
Кафедра загальної та оперативної хiрургiї з топографiчною анатомiєю
Кафедра хiрургiї №1
Кафедра акушерства та гiнекологiї
Кафедра медичної реабiлiтацiї та спортивної медицини
Кафедра оториноларингологiї, офтальмологiї та нейрохiрургiї
Кафедра oнкологiї, променевої дiагностики i терапiї та радiацiйної медицини
Кафедра первинної медико-сінітарної допомоги та сімейної медицини
Кафедра невідкладної та екстреної медичної допомоги
Фармацевтичний факультет
 
Кафедра фармацевтичних дисциплiн
Кафедра управління та економіки у фармації
Кафедра фармацевтичної хiмiї
Кафедра фармакогнозiї з медичною ботанiкою
Кафедра клiнiчної фармацiї
Кафедра технології ліків
Факультет післядипломної освіти
 
Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією
Кафедра aкушерства та гiнекологiї
Кафедра хірургії
Кафедра педiатрiї
Кафедра терапiї i сiмейної медицини
Стоматологічний факультет
 
Кафедра ортопедичної стоматологiї
Кафедра дитячої стоматологiї
Кафедра терапевтичної стоматологiї
Кафедра хiрургічної стоматологiї
Факультет iноземних студентiв
 
Кафедра клiнiчної iмунологiї, алергологiї та загального догляду за хворими
Кафедра хiрургiї з анестезiологiєю №2
Кафедра внутрiшньої медицини №2
Кафедра акушерства та гiнекологiї №2
Кафедра педiатрiї №2
Підготовче відділення факультету іноземних мов